Nyhedsbrev - Udligning landskab

82 kommuner valgte selvbudgettering for 2024

Nu starter arbejdet med at overvåge om det var den rigtige beslutning

Torsdag d. 2. november 2023

Statsgaranti eller selvbudgettering? For mange kommuner føles valget hvert år som værende givet på forhånd. Statsgarantien er det sikre valg, da hver kommune i dette tilfælde kender kommende års indtægter og dermed kan sikre ro i budgetlægningsprocessen.

For budget 2024 var dette valg dog langt fra så simpelt som tidligere. En økonomisk redegørelse fra august 2023 viste et opjusteret udskrivningsgrundlag for landets kommuner i en størrelsesorden, der ikke var set i rigtig mange år. Dette medførte det største antal af selvbudgetterende kommuner siden før finanskrisen i 2009.

82 af landets kommuner har således valgt at selvbudgettere med de risici og usikkerhed, som dette medfører. Men også de resterende 16 kommuner, som valgte det statsgaranterede grundlag, bør have et ekstra fokus på udviklingen i udskrivningsgrundlaget de kommende år som følge af den efterregulering af bloktilskuddet, der vil forekomme i 2027, når det endelige grundlag opgøres med henblik på udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag.

Forvirret? Så er du ikke den eneste. I det følgende vil vi forsøge at forklare de centrale ting, som I skal være opmærksomme på i din kommune, når controlling-opgaven med henblik på budget 2024 igangsættes, når kalenderåret skifter fra 2023 til 2024.

Bloktilskudsregulering og statsgaranti – 16 kommuner der er opmærksomme på de andre kommuners valg og udvikling

For de 16 kommuner, der har valgt at budgetlægge med statsgarantien, er det første afgørende parametre, hvor stor en andel af den potentielle gevinst, som de selvbudgetterende kommuner har valgt at hjemtage og dermed anvende i budget 2024. Og dermed også hvor stor en andel af den forventede gevinst, som først står til udbetaling i 2027, når udviklingen gøres endeligt op. Alt afhængig af valget herimellem har det en betydning for den bloktilskudsregulering, der forventes at forekomme i 2027. Forvirret? Så læs endelig med videre.

Såfremt en kommune vælger at basere kommende års budget på et selvbudgetterende grundlag, skal man indberette værdier for henholdsvis befolkningstal, udskrivningsprocent og udskrivningsgrundlag. På baggrund af dette opgøres kommunens forventede skat, tilskud og udligning på baggrund af kommunens eget grundlag set i forhold til kommunens statsgaranterede grundlag. Herved kan en kommune få et højere finansieringsgrundlag til at finansiere udgifterne for i kommende budgetår.

Ved selvbudgettering bestemmer kommunen selv, hvad de vil indberette. En kommune kan derfor godt vælge at selvbudgettere men indberette de statsgaranterede værdier. Eller indberette et alternativt skøn over udviklingen. For statsgarantien 2024 har 49 valgt at indberette deres statsgaranterede grundlag, selvom de har valgt at selvbudgettere. De resterende kommuner har valgt at indberette eget skøn for udviklingen.

For de kommuner, der har valgt at tage en del af den forventede gevinst ud ved selvbudgettering allerede for budget 2024, har dette en positiv betydning for de kommuner, der valgte statsgarantien. Dette skyldes, at denne del ikke er en del af balancereguleringen tre år efter og dermed ikke har en negativ bloktilskudseffekt for de kommuner, der har valgt det statsgaranterede grundlag.

For den del af gevinsten ved selvbudgettering, som udbetales i 2027, forekommer denne balanceregulering. Hvorfor alle kommuner således er med til at finansiere dette, og der reelt set blot sket en mellemkommunal omfordeling imellem landets kommuner. På baggrund af hvad de 82 kommuner har selvbudgetteret med, forventer vi i Dataproces på nuværende tidspunkt, at denne omfordeling bliver på 2,6 mia. kr. som følge af, hvad de 82 kommuner har budgetlagt med.

Første svar på om de 82 kommuner valgte rigtigt kommer til december

For de 82 kommuner, der har valgt at selvbudgettere, påbegynder arbejdet nu med at overvåge og holde øje med, hvorvidt dette har været det rigtige valg.

Der er flere forskellige ting, som er vigtige at holde øje med i den forbindelse. Det mest afgørende er udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag, som der igennem økonomisk redegørelse tre gange årligt kommer en prognose for. Økonomisk redegørelses bud på det kommunale udskrivningsgrundlag er det, der hvert år anvendes til statsgarantien, og det er dermed vores bedste indikator på, hvilke kommuner der har valgt rigtigt og forkert.

Økonomisk redegørelse gør os klogere på landsplansudviklingen. Men i år, hvor langt hovedparten af landets kommuner har valgt at selvbudgettere, er det ligeså afgørende, hvordan ens egen kommune udvikler sig set i forhold til det landsgennemsnitlige niveau. Dette er afgørende for, hvor stor en gevinst den enkelte kommune kan se frem til i 2027. Og dermed om ens forventning fra budgetforhandlingerne i 2023 kommer til at stå mål med den virkelighed, som rammer, når udskrivningsgrundlaget og dermed årets valg af selvbudgettering gøres endeligt op i foråret 2026.

De tre gange årligt, hvor udskrivningsgrundlaget opgøres af økonomisk redegørelse, modtager vi i Dataproces også de seneste skøn for den enkelte kommune. Dette gør, at vi kan beregne, hvordan netop din kommune udvikler sig i forhold til det landsgennemsnitlige niveau. På baggrund af det grundlag, som vi pt. har tilgængeligt, ser det ud til, at alle 82 selvbudgetterende kommuner står til at få en positiv efterregulering, når hele regnskabet gøres op den 30. juni 2026. 52 af disse kommuner vil vinde mindre end 10 mio. kr., mens 7 kommuner vil vinde over 50 mio. kr. De 52 kommuner som står til at vinde under 10 mio. kr. er derfor meget følsomme overfor ændringer i det forventede udskrivningsgrundlag og må derfor være ekstra opmærksomme på den økonomiske udvikling.

Lyder ovenstående interessant? Så kontakt os endelig

Til løbende at vurdere dette udarbejder vi i Dataproces løbende prognoser af, hvordan de enkelte kommuner udvikler sig set i forhold til det landsgennemsnitlige grundlag. Samt tager højde for den forventede bloktilskudsregulering og dermed effekt af de andre kommuners valg af budgetteringsmetode. Således at det resultat, du i sidste ende kan se på bundlinjen, tager højde for alle de parametre, der har betydning for dette valg.

Lyder ovenstående interessant og har din kommune behov for at skabe mere tryghed om jeres arbejdsgange med tilskud og udligning? Så tøv ikke med at kontakte afdelingschef Kasper Lund Nødgaard på 25 55 19 18 eller KN@dataproces.dk. Kasper er altid klar til en snak om og hjælp med at afklare, om Dataproces’ ekspertise inden for området kan have gavn i din kommune.

I kan også finde mere information om vores løsning på vores hjemmeside: Statsgaranti eller selvbudgettering?. Prognoseværktøjet vil løbende blive opdateret, så det både kan hjælpe med at træffe beslutningen om statsgaranti eller Selvbudgettering, men også hjælpe kommunen med løbende at følge op på konsekvenserne af beslutningen.