Billede til udligning_landscape

Hvordan ser kommunernes budget for 2024 ud?

Statsgarantien og økonomisk redegørelse

Torsdag d. 30. marts 2023

Der er taget hul på det nye budgetår, og arbejdet mod statsgarantien 2024 er påbegyndt. På vejen hen til statsgarantien er der nogle vigtige milepæle, hvoraf Økonomisk Redegørelse udgør en central én af slagsen. Især når december-udgivelsen offentliggøres da denne indeholder det første bud på kommende års statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I Dataproces venter vi hver maj, august og december i spænding på udgivelsen af Økonomisk Redegørelse, da det seneste skøn for kommunernes skatteindtægter under ét fremgår heraf. Denne gang har vi skullet holde spændingen ud lidt længere end vanligt, da december-udgivelsen har været udskudt til marts 2023 grundet regeringsdannelsen.

Kommunernes finansieringsbehovet er konstant fra år til år og flugter med udviklingen i kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Indtægterne til at dække disse udgifter stammer både fra kommunernes skatteindtægter og fra det statslige bloktilskud, der kompenserer kommunerne for de udgifter, der ikke dækkes via skatteindtægterne. Udviklingen i skatteindtægterne påvirker således bloktilskuddets størrelse. Nedenstående figur skit-serer det indbyrdes størrelsesforhold mellem indtægtskilderne i systemet med afsæt i statsgarantien 2023:

Diagram bloktilskud skatteindtægter

Figur: De kommunale indtægtskilder i regi af tilskuds- og udligningssystemet
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2023, egen tilvirkning
Skatteindtægterne udgør, som skitseret i figuren ovenfor, den største andel af kommunernes samlede finansieringsgrundlag i regi af tilskuds- og udligningssystemet. Skønnet herfor fremgår af Tabel B.21: Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne i Økonomisk Redegørelse og er gengivet i sin seneste form nedenfor:

Økonomisk redegørelse marts 2023 - Tabel B21

Tabel: Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne
Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse Marts 2023
Prognosen, som det fremgår af ovenstående tabel for maj hvert år, er det grundlag, der anvendes til opgørelsen af kommunernes statsgaranterede niveau, når dette publiceres den 30. juni. De to øvrige udgivelser i løbet af året giver derimod en indikation på:

  • Om statsgarantien har været under- eller overvurderet (augustudgivelsen)

  • I hvilken retning indkomstgrundlaget udvikler sig og dermed den forholdsmæssige fordeling mellem bloktilskud og indkomstskat i statsgarantien (december-/martsudgivelsen).Afgørende er således, hvor præcis prognosen pr. marts 2023 (normalvis december) er i forhold til den prognose, som forekommer i maj 2023, med henblik på at vurdere og fastsætte forholdet mellem bloktilskud og skatteindtægter. For statsgarantien 2021 forekom der et fald på 30,7 mia. kr. (1.073,4 til 1.042,7 mia. kr.) fra december 2019 til maj 2020 som følge af covid-19 pandemien. Dette har været den største ændring over perioden. For de seneste to statsgarantier er der forekommet et fald på henholdsvis 1,6 mia. kr. og 5,6 mia. kr. fra december- til majprognosen.


Men hvilken betydning forventes udviklingen i skatteindtægterne at have for statsgarantien 2024?

Kommunernes skatteindtægter har betydning for, hvorledes finansieringen i tilskuds- og udligningssystemet fordeler sig i henhold til bloktilskuddet.

Som beskrevet ovenfor står kommunerne i overvejende grad for finansieringen i tilskuds- og udligningssystemet via skatteindtægterne, hvortil det statslige bloktilskud fordeles kommunerne imellem i henhold til indbyggertal som en kompensation for de udgifter, der ikke dækkes af kommunernes egne skatteindtægter. Forholdet mellem skatteindtægter og bloktilskuddet kan illustreres via en mekanisme, skitseret som følger:

Diagram mekanismen på indtægtssiden af tilskud og udligningssystemet

Figur: Mekanismen på indtægtssiden af tilskuds- og udligningssystemet, når skatteindtægterne tiltager
Kilde: Egen tilvirkning
Når skatteindtægterne i kommunerne tiltager, som gør sig gældende med afsæt i det seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, har det en effekt på bloktilskuddet. Dette skyldes den udligningsordning, der eksisterer for skatteindtægterne, hvor op til 95 pct. af forskellen mellem den enkelte kommunes og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag udlignes. Stiger skatteindtægter, så vil en større andel blive udlignet gennem denne ordning fremfor at blive fordelt via hver kommunes folketal, som er gældende for bloktilskuddet.

Nedenstående tabel skitserer udviklingen på indtægtssiden mellem statsgarantien 2023 og den nuværende forventning til statsgarantien 2024 på baggrund af opdateringen af kommunernes skatteindtægter under ét.

Statsgarantien 2023

Forventning til statsgarantien 2024

Difference

Den samlede beskatning pr. borger

56.150

60.657

4.507

Det samlede bloktilskud pr. borger

14.304

12.265

-2.039

Den samlede finansiering pr. borger

70.454

72.942

2.488

Tabel: Udviklingen på indtægtssiden, hele landet, løbende priser, opgjort i kr. pr. borger
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2023, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse marts 2023, Danmarks Statistik, egen tilvirkning
En forventet stigning i det samlede beskatningsgrundlag på landsplan medfører som angivet i tabellen ovenfor et fald i bloktilskuddet. Effekten på det samlede finansieringsgrundlag er en stigning fra 70.454 kr. pr. borger for statsgarantien 2023 til 72.942 kr. pr. borger med afsæt i de justerede skatteindtægter, hvormed stigningen for nuværende prognose er på 2.488 kr. pr. borger. Mellem statsgarantien 2023 og den nuværende forventning til statsgarantien 2024 forekommer et fald i det samlede bloktilskud pr. borger på 2.039 kr., hvoraf differencen i henhold til skatteindtægterne udgør en stigning på 4.507 kr. pr. borger.

Det nyeste skøn for kommunernes skatteindtægter under ét har naturligvis også en betydning for den enkelte kommune, hvoraf nedenstående tabel skitserer de fem kommuner, der står til at være bedst stillet med afsæt i det nyeste skøn samt de fem kommuner, der forventes at være hårdest ramt af opjusteringen.

Bedst stillede kommuner

Statsgarantien 2023

Forventning 2024

Difference

Ballerup Kommune

87.534

92.670

5.136

Billund Kommune

73.241

77.719

4.478

Brøndby Kommune

88.466

92.786

4.320

Fredericia Kommune

78.089

82.148

4.059

Høje-Taastrup Kommune

78.407

82.460

4.052Hårdest ramte kommuner

Statsgarantien 2023

Forventning 2024

Difference

Morsø Kommune

79.674

81.307

1.633

Hørsholm Kommune

65.890

67.545

1.655

Rudersdal Kommune

64.003

65.819

1.817

Dragør Kommune

65.300

67.134

1.833

Struer Kommune

73.394

75.244

1.851

Tabel: Top og bund fem kommuner, samlet finansieringsgrundlag, løbende priser, opgjort i kr. pr. borger
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2023, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse marts 2023, Danmarks Statistik, egen tilvirkning
Tabellen ovenfor skitserer, at Ballerup Kommune står til at få en gevinst i henhold til det samlede finansieringsgrundlag på 5.136 kr. pr. borger, mens Morsø Kommune står til at blive hårdest ramt grundet det nyeste skøn for de samlede skatteindtægter. Morsø Kommune forventes at opleve den mindste gevinst som følge af skatteopjusteringen på 1.633 kr. pr. borger. Mellem disse to kommuner er differencen på 3.503 kr. pr. borger.


Hvordan forholder Dataproces sig til udviklingen?

I Dataproces har vi specialiseret os i at rådgive kommunerne i forbindelse med budgetlægning og -opfølgning i regi af tilskuds- og udligningssystemet. Over årene har vi rådgivet over 25 kommuner med fremskrivninger af deres finansieringsgrundlag i henhold til tilskuds- og udligningssystemet frem mod statsgarantien. Denne proces har vi i efteråret 2022 arbejdet med at digitalisere, så papirrapporterne kan droppes og erstattes med klikke rundt i en web-baseret løsning under navnet Prognoseværktøj: Udvikling i finansieringsgrundlaget.

Ønsker du at vide mere om, hvordan I kan styrke jeres budgetvaretagelse i samarbejde med Dataproces, så kontakt teamleder af udligning, Kasper Lund Nødgaard, på kn@dataproces.dk eller 2555 1918.