MARS

MARS: Udflytning

Få styr på jeres CPR-register med afsæt i MARS: Udflytning

Den 1. juni 2023 trådte lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister i kraft. Med denne lov blev det muligt at indhente oplysninger fra e-indkomstregistret til brede dataundersøgelser af, om personer faktisk opholder sig dér, hvor de er CPR-registreret. Disse brede dataundersøgelser kan have en stor økonomisk betydning for netop jeres kommune. Dette er dels ift. udbetalingen af forskellige ydelser, som borgeren ikke længere har krav på, som følge af flytningen ud af Danmark, og dels ift. jeres tilskud og udligning.

Hjælp til kontrol

I Dataproces bestræber vi os altid på at være på forkant med lovgivningen, og derfor har vi siden vi blev bekendt med vedtagelsen af lovforslaget, arbejdet målrettet på at udvikle en IT-løsning i vores MARS-platform, der kan højne kvaliteten og skabe øget tryghed for kommunernes arbejde med CPR-registret. For at understøtte kommunernes arbejde hermed, tilbyder Dataproces modulet MARS: Udflytning. Dette modul har til formål at fremsøge borgere, der ikke længere opholder sig i Danmark, og på den måde bistå og lette kommunens arbejde.

Hvordan fungerer MARS: Udflytning?

Afsættet for analysen er at identificere de borgere, der har registreret adresse i kommunen, men som formodes ikke længere at opholde sig i Danmark. Borgerne fremsøges og identificeres ved at gennemgå borgerens ejermæssige forhold samt, om der har været kommunale udgifter til borgeren og dennes familie. Resultatet heraf bliver udstillet i en formodningsliste i løsningen, som du kan se af nedenstående billede 1. Dataene, der fremgår, er fiktive.

MARS Udflytning - Oversigt over formodningsliste

Billede 1: Oversigt over formodningsliste med fiktivt dataSom det ses på ovenstående billede, fremgår de borgere på formodningslisten, som er blevet identificeret under udsøgningen. Dertil fremgår ligeledes, hvorfor den pågældende borger er på listen ud fra fx indkomsttype og sum. Listen kan tidsmæssigt opdateres afhængigt af jeres behov – fx kan det være på månedsbasis, hvis det passer jeres arbejdsgang.

Hvis en mere detaljerede gennemgang af borgerens historik ønskes, er det også muligt at få udstillet, hvilket fremgår af nedenstående billede.

MARS Udflytning - Borgerens historik

Billede 2: Detaljeret gennemgang af borgerens historikSom vist vil det først og fremmest være muligt at se en grafisk oversigt over borgerens adressehistorik og en detaljeret gennemgang heraf. Hvis borgeren bor sammen med flere borgere, vil det også fremgå af den grafiske oversigt. Derudover kan der under fanen, økonomi, ses indtægter og udgifter for den enkelte borger på baggrund af relevant data vedr. borgerens økonomiske forhold.

Når alle borgere er blevet gennemgået og behandlet, kan der under behandling vælges en eventuel sagsgang, som kan ses af skærmbillede 1.

Fordele og ulemper

  • Opdateret datagrundlag og forbedret datakvalitet.

  • Gennemgang af CPR-data og identificering af udrejste borgere.

  • Analyse af kommunens nuværende og forventede befolkningsudvikling – herunder om tilbagegangskriteriet forventes at kunne udløses.


Kommunens afdelinger

It og digitalisering

Dataproces' kompetencer

Automatisering og RPA